Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag, den 7. juli 2018

Der var fremmødt 38 personer, heraf 27 stemmeberettigede.

Formand Jørn Lavtsen bød velkommen og Kurt Christiansen blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning:
På sidste års generalforsamling fremlagde vi nogle fokusområder og hvordan er det så gået?

Samarbejde med andre vandværker:
Der er ofte en fordel i at samarbejde f.eks. omkring vagtordning, anvendelse af specialviden f.eks. omkring lækagesporing, GPS opmåling og svejsning af plastrør, div. administrative opgaver, og det udmøntes i div. effektiviseringer og dermed besparelser.

Vi har spurgt nabo vandværker herunder også Sydfalster vandværk og spurgt de ønsker at udvide samarbejdet. Dette har dog ikke givet konkrete resultater, men processen er i gang.

GPS opmåling:
Vi har indført opmåling af vort ledningsnet via en såkaldt GPS opmåling- vi får herved indmålt vore hovedstophaner, ledninger og brønde, når de er synliggjort , og det sker med 10 cm nøjagtighed. Det er hurtigt og nøjagtigt og en god investering viser erfaringerne.

Renovering af hovedventiler:
En del ventiler er renoveret med nye spindler, men det viser sig her i 2018 , at problemstillingen med ventilerne er større end forventet. Vi har brugt et anerkendt mærke gennem en del år, men desværre viser det sig, at spindlerne kan tære og knække ved selve ventilen nede i jorden.

Implementering af persondataforordning:
Vi lever op til lovgivningskravene gældende fra maj 2018.

Kalkreduktion:
Erfaringerne viser dog, at det er dyrt at afkalke, men hos os er det især problematisk grundet de meget varierende vandmængder, som vi leverer i løbet af året ud på nettet til sommerhusområdet.

Generationsskifte:
Bestyrelsen forbereder et generationsskifte, da flere har en lang karriere bag sig i bestyrelsen. Formanden stopper i år og Finn har også været med længe, så måske stopper han også inden længe.

Birger kom ind i bestyrelsen sidste år, og han har som næstformand helt indfriet forventningerne om at kunne tage over som ny formand.

Claus har været på reduceret tid i en periode og går på pension ultimo 2018. Stillingen nedlægges.

Vandforbrug, vandspild mv samt vandkvalitet:
I 2017 har vi haft en tilgang på 31 nye andelshavere, så vi ved årets udgang er 5.550. 

Der er fokus på flere typer pesticider, og drikkevandskontrollen forventes udvidet fremadrettet for afdækning af yderligere typer pesticider. 

Vi har godt og rent vand og har ikke haft problemer med kvaliteten i 2017.

Skattesag:
Sagen er anket til højesteret, og den påbegyndes her i 2018 med forventet dom i 2020. Den kører nu ad 2 spor iflg vor brancheforening Danva.

Et politisk spor, hvor flere politikere viser stor forståelse for vandværkernes argumenter med ingen betaling af skat, når der ikke tjenes penge. Vandværkernes økonomi jo kører efter princippet ”hvile i sig selv” . -Sagen drøftes også på embedsmandsniveau, men iflg Danva fører det ikke til noget.

Og så et juridisk spor – nærmere om de økonomiske forhold for os kommer under regnskabsaflæggelsen.

Nye fokusområder:
Udskiftning af hovedventiler, vagtordning, personalereduktion og ekstern assistance, forventede nye strammere regler omkring benchmarking m.v. fra 2019 og skattesagen.

Regnskab og budget:
Kasserer Flemming M.J. fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 2017. Han forklarede også virkningen af skattesagen og at vi forventer en afgørelse ultimo 2018. Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2019 – forelægges til godkendelse af formanden. Budgettet for 2019 blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen:
Flemming Møller Jensen og Finn Andersen, blev genvalgt.

Jørn Lavtsen genopstiller ikke.

Kaj Gerhardt Hansen Gråpilevej 14. blev foreslået og valgt.

Valg af suppleanter:
Jens Petersen, Nørrevang 18, blev valgt som 1. suppleant.

Bo Nielsen, Bøtø Ringvej 4, blev valgt som 2. suppleant.

Valg af revisorer:
Beyerholm Nykøbing F. Blev genvalgt som ekstern revisor.

Bodil Blomquist og Henrik Petersen blev genvalgt som interne revisorer.

Det blev drøftet om datoen for generalforsamlingen skal ændres. Efter flere forslag bliver det aftalt at den nye bestyrelse drøfter evt. ændringer. Der blev ikke aftalt en dato for næste års generalforsamling.

Eventuelt:
Der blev taget afsked med Jørn Lavtsen, der har været 22 år i bestyrelsen, senest som formand.

Du kan læse det fulde referat her.

Du kan læse formandens beretning her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag, den 1. juli 2017

Der var 18 fremmødte incl. bestyrelsen, heraf 12 stemmeberettigede.

Formand Jørn Lavtsen bød velkommen til generalforsamlingen. Kurt Christiansen blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning:
Inden måleraflæsningen i 2016 afsluttede vi målerudskiftningen, så alle målere herefter er elektroniske. Så selvaflæsning er fortid og dermed også muligheder for fejlaflæsninger.

Med den nye vandsektorlov 2 er kravene til vandsektoren blevet forenklet. 

Vi kan se, at hjemmesiden primært bruges af vore entreprenører for at få ledningsoplysninger mv, og at vore andelshavere kun bruger hjemmesiden i ret begrænset omfang. Derfor søger vi nu især at få forbedre hjemmesiden for vore entreprenører.

Vore ledningsoplysninger har vi på digital form, og de er indlagt på nogle ældre grundkort, hvor målenøjagtigheden heraf ikke er helt tilfredsstillende.

Men bestyrelsen har fundet det urimeligt at afregne en ejerforening med mange boliger som 1 forbruger, når vandværket samtidigt til enhver tid skal kunne levere vand til mange huse gennem 1 måler.

Ændringen medfører, at vandværket fra 1.1.2017 får en årlig merindtægt fra ca. 200 boliger eller 95.000 kr. om året, og dermed er alle vandbrugere ligestillede.

Pr 31.12.16 er vi 5.519 andelshavere, og der er solgt 213.854 m3 vand i 2016 mod 213.992 i 2015.
Vort vandspild var i 2016 på 3,7 % mod 4,4 % i 2015.

I 2017-2018 vil vi fokusere på:

  1. Samarbejde med andre vandværker.
  2. GPS opmåling.
  3. Fortsat renovering af hovedventiler mv.
  4. Generationsskifte
  5. Implementering af EU persondataforordning
  6. Reduktion af kalk

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Flemming Møller Jensen. Regnskabet blev godkendt.

Budgetforslag for 2018 blev gennemgået af formand Jørn Lavtsen. Budgettet blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag. 

Valg til bestyrelsen:
Alfred Jensen genopstillede ikke.

Bestyrelsesmedlem Tom Ahlqvist blev genvalgt.

Birger Mikkelsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen indstillede som 1. suppleant Peter Hansen, Humlevænget, og som 2. suppleant Leif Andersen Langøvej til genvalg. Begge blev valgt.

Beierholm v. Svend Sand blev genvalgt som ekstern revisor.

Interne revisorer:
Bestyrelsen indstillede Bodil Blomqvist Langøvej til genvalg og Henrik Petersen Bøtøvej som ny revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Generalforsamlingen 2018 afholdes lørdag d. 7. juli 2018.

Du kan læse det fulde referat her.

Du kan læse formandens beretning her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag den 2. juli 2016.

Du kan læse det fulde referat her.


Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag den 4. juli 2015. 

Du kan læse det fulde referat her