Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Næste generalforsamling:
Lørdag, den 7. juli 2018, kl. 10.00 
Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og første samt anden suppleant til bestyrelsen
     a. Valg til bestyrelsen (valgperiode 2 år)
     b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
7. Valg af revisorer
     a. Valg af ekstern revisor
     b. Valg af 2 interne revisorer (valgperiode 1 år)
8. Evt og dato for næste års generalforsamling

Regnskab, budget og evt indkomne forslag kan ses på vores hjemmeside www.marielystvand.dk, afhentes eller rekvireres på vandværkets kontor, Cypresvej 20, Marielyst, telefon 54136095, kl. 9-14 i hverdagene el­ler via mail: mava@marielystvandvaerk.dk 

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag, den 1. juli 2017

Der var 18 fremmødte incl. bestyrelsen, heraf 12 stemmeberettigede.

Formand Jørn Lavtsen bød velkommen til generalforsamlingen. Kurt Christiansen blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning:
Inden måleraflæsningen i 2016 afsluttede vi målerudskiftningen, så alle målere herefter er elektroniske. Så selvaflæsning er fortid og dermed også muligheder for fejlaflæsninger.

Med den nye vandsektorlov 2 er kravene til vandsektoren blevet forenklet. 

Vi kan se, at hjemmesiden primært bruges af vore entreprenører for at få ledningsoplysninger mv, og at vore andelshavere kun bruger hjemmesiden i ret begrænset omfang. Derfor søger vi nu især at få forbedre hjemmesiden for vore entreprenører.

Vore ledningsoplysninger har vi på digital form, og de er indlagt på nogle ældre grundkort, hvor målenøjagtigheden heraf ikke er helt tilfredsstillende.

Men bestyrelsen har fundet det urimeligt at afregne en ejerforening med mange boliger som 1 forbruger, når vandværket samtidigt til enhver tid skal kunne levere vand til mange huse gennem 1 måler.

Ændringen medfører, at vandværket fra 1.1.2017 får en årlig merindtægt fra ca. 200 boliger eller 95.000 kr. om året, og dermed er alle vandbrugere ligestillede.

Pr 31.12.16 er vi 5.519 andelshavere, og der er solgt 213.854 m3 vand i 2016 mod 213.992 i 2015.
Vort vandspild var i 2016 på 3,7 % mod 4,4 % i 2015.

I 2017-2018 vil vi fokusere på:

  1. Samarbejde med andre vandværker.
  2. GPS opmåling.
  3. Fortsat renovering af hovedventiler mv.
  4. Generationsskifte
  5. Implementering af EU persondataforordning
  6. Reduktion af kalk

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Flemming Møller Jensen. Regnskabet blev godkendt.

Budgetforslag for 2018 blev gennemgået af formand Jørn Lavtsen. Budgettet blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag. 

Valg til bestyrelsen:
Alfred Jensen genopstillede ikke.

Bestyrelsesmedlem Tom Ahlqvist blev genvalgt.

Birger Mikkelsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen indstillede som 1. suppleant Peter Hansen, Humlevænget, og som 2. suppleant Leif Andersen Langøvej til genvalg. Begge blev valgt.

Beierholm v. Svend Sand blev genvalgt som ekstern revisor.

Interne revisorer:
Bestyrelsen indstillede Bodil Blomqvist Langøvej til genvalg og Henrik Petersen Bøtøvej som ny revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Generalforsamlingen 2018 afholdes lørdag d. 7. juli 2018.

Du kan læse det fulde referat her.

Du kan læse formandens beretning her.

 

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag den 2. juli 2016.

30 fremmødte – heraf 23 stemmeberettigede incl. bestyrelsen.

Kurt Christiansen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning:
Formand Jørn Lavtsen aflagde bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Vi ansatte vi Anne-Mette Lysgaard i juli måned. Anne-Mette skrev i sin ansøgning bl.a., at hun er en effektiv problemknuser, og det er hun.

Planlagte fokusområder i bestyrelsen:

1. Fortsat udskiftning af målere til elektroniske målere

2. Tilpasning af vore spilleregler efter myndighedernes krav om benchmarking. (Herunder krav om ledelsessystem og procesbenchmarking)

3. Udvikling af vandværkets grønne profil

4. Udbygge den elektroniske dialog med andelshaverne – vandafregning, alarm ved vandbrud, spareråd, hjemmesiden

Og hvordan er det så gået?
I 2015 har vi udskiftet 1825 målere, så er ca. 250 målere tilbage, og de bliver udskiftet inden måleraflæsningen 2016.

Vandmålerne kan nu aflæses automatisk ved gennemkørsel af hele området på et par dage. Målerdata overføres ligeledes elektronisk til vort afregningssystem.

Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi sammen med slagter Schou i 2015 åbnet facaden ud mod Bøtøvej og lavet en grøn plads med træer, bænke og drikkevandshane/vandpost for offentligheden som noget af vort bidrag til forbedring af Torveområdet.

Endvidere har vi udskiftet vinduesglassene til kontoret med mere energibesparende glas.

Spareråd- på vores hjemmeside har vi angivet en del råd omkring vandbesparelser.

I 2015 er vandsektorloven blevet revideret og enkeltmyndighederne har meldt ud, at loven ikke var god nok. Vandsektorlov nr. 2 blevet virkelighed gældende fra 1.1.2017.

Vi skal fortsat skal indberette vore budgetter, og vi får nu udmeldt nogle sparemål for en 4 års periode, men som en samlet besparelse på summen af drift og anlægsudgifter.

Vi skal ikke længere tvinges til at optage lån til div. investeringer.

Vi har i 2015 fået et nyt Normalregulativ for almene vandforsyninger godkendt af kommune 21.10.15. Her er sket en række præciseringer af div. begreber herunder om ejerskab til f.eks. stikledninger, jordledninger, målerbrønde.


Forbrug – ultimo 2015 er vi 5.489 andelshavere mod 5.449 året før, og vi har solgt 214.000 m3 vand mod 217. 000 m3 året før.

Der har været dialog med Feriebyen (141 huse) om at hver enkelt hus kunne komme med som andelshaver i vandværket. Det lykkedes dog ikke at blive enige.

Vandspildet er i 2015 er det ca. 4,4 % mod 3,6 % i 2014. Landsgennemsnittet ligger på ca. 7 %.

Vandkvaliteten og kontrol heraf – kvaliteten er fortsat fin, og vi har ikke haft problemer hermed i årets løb.

Vor omsætning er på ca. 4,3 mio. kr., og vort årsresultat viser på bundlinjen et underskud på 1,284 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle indtægter mod et budgetteret underskud på 1,031 mio. kr.

Nye fokusområder:
1. afslutte målerudskiftning i 2016

2. forenkling efter ny vandsektorlov 2 – regnskab, egenkapital mv.

3. udbygge den elektroniske dialog med vore andelshavere-hjemmesiden, spareråd.

4. kommende udskiftninger på bestyrelsesposter grundet alder

5. råvandsnettet

6. nye krav til ledningsregistrering og opmåling via GPS

2015 har været præget især af en meget høj aktivitet på målerudskiftningen samt af vort lederskift på vandværket.

I 2016 kan vi fejre vandværkets 80 års fødselsdag, og det sker med et efterfølgende åbent hus arrangement på vandværket.

Under beretningen vedr. vandkvalitet, oplyste formanden, på baggrund af en forespørgsel fra grundejerforeningen om bekymring for vores grundvand, at der pågår nogle undersøgelser af vandstrømme ved en af vores boringer – boring 9. Der tilsættes nogle sporstoffer til vandet i denne boring, for at se hvor vandet flyder hen. Det er et internationalt EU projekt under GEUS, som er støttet af teknologirådet. Det kan bl.a. fortælle om evt. saltvandsindtrængning i grundvandet. Det er helt risikofrit, og uskadeligt.

Regnskabet for 2015 og budget for 2017 blev godkendt.

Indkomne forslag:
Forslag fra Leif Rasmussen Riddersporvej om visse ændringer i Normalregulativet var uddelt til alle, og har været tilgængeligt på hjemmesiden og annonceret ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Debatten gengives kun summarisk.

Leif R. begrundede sit forslag – herunder kort gennemgang af forslagets enkeltdele. Hans overordnede opfattelse er, at det bør være vandværket der skal betale for jordstophaner, målerbrønde og de evt. vedligeholdelsesudgifter og fejl, der måtte opstå på disse, herunder frostsprængte vandmålere, og ikke den enkelte grundejer. Tilkendegav også at et vandværk godt kan have sit eget regulativ, og ikke behøvede at bruge Normalregulativet. (Se det fulde referat for detaljer)

Det blev forkastet med 22 stemmer imod forslaget og 1 stemme for forslaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
Formand Jørn Lavtsen, næstformand Flemming Møller Jensen og sekretær Finn Andersen er på valg og

villige til genvalg. De blev genvalgt.

1. suppleant Peter Hansen og 2. suppleant Leif Andersen er på valg og villige til genvalg. De blev genvalgt.

Deloitte v. Svend Sand blev valgt som ekstern revisor.

Bodil Blomquist og Erling Nilsson blev valgt som intern revisorer. 

Næste års generalforsamling er lørdag d. 1 juli 2017.

Du kan læse det fulde referat her.


Uddrag af ordinær generalforsamling
Lørdag den 4. juli 2015. 

Du kan læse det fulde referat her